Devam Eden Yayın Projeleri

Devam Eden Yayın Projelerimiz

Kitap Adı     : Holistic Approach to Assisted Reproductive Technology

Editör (ler)    : Kenan Demir ve Rümeysa Göç

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : rgoc@cumhuriyet.edu.tr

Kısa tanıtım    : Dişi ve erkek gametlerin birleşmesi ile oluşan döllenme sayesinde var olan bilgiler nesilden nesile aktarılırken bir taraftan da tamamıyla başka bir bireyin oluşmasını sağlayan mükemmel bir düzendir. Kendi neslini devam ettirme isteği ise infertil çiftlerde Yardımcı üreme teknolojisi (ART) ile yeni bir umut olmuştur. Bu kitap, hızla ve sürekli gelişmekte olan bu alanda laboratuvar ve klinik açıdan var olan ve gelecekteki potansiyel tedavileri laboratuvar ve klinik terimler ile tartışmaktadır. IVF ünitesi kurmak, yönetmek, kalite kontrolü yapmak, klinik ve laboratuvarda yer alması gereken materyallerin tespiti, etik kavramlar gibi bu göreve yeni başlayanların karşılaşacağı sorunlar açısından rehber olması amaçlanmıştır. Ayrıca bu kitapta tıp eğitiminden sonra embriyoloji alanında uzmanlaşmış olan hekimlerin laboratuvar tecrübeleri ile kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin klinik tedavileri harmanlanarak bir araya getirilmiştir. Bu sayede, ART’ye ilgi duyan kişilerin hem temel hem de klinik alanda ihtiyaç duyacakları bilgiler tek bir kitap halinde sunulmuştur.


Kitap Adı     : Carbon Monoxide Poisoning: Prevention, Treatment and Outcomes

Editör (ler)    : Seda Özkan ve Afşin İpekci

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : seda.ozkan@iuc.edu.tr

Kısa tanıtım    : Karbon monoksit, hidrokarbonların eksik yanması sonucu oluşan renksiz, kokusuz, tatsız, tahriş edici olmayan ve çevreye toksik bir gazdır ve insanlar için görünmez bir tehlikedir. Renksiz, tatsız, kokusuz ve tahriş edici olmadığı için fark edilemediği için “sessiz ölüm” olarak nitelendirilir. CO zehirlenmesi önlem alınarak önlenebilen bir zehirlenmedir. CO zehirlenmesi durumlarında olay yerinde erken müdahaleler ve erken dönemde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan tedaviler CO gazının olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Bu kitabı yazmaktaki amacımız, karbon monoksit zehirlenmelerine daha geniş bir perspektiften bakarak tanı, takip ve tedavideki yenilikleri yazarak hekimlere yol gösterici bir rehber olmaktır.


Kitap Adı     : Interdisciplinary Perspectives on Occupational Safety and Health

Editör (ler)    : Mehmed Zahid Çöğenli

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : mzahid.cogenli@usak.edu.tr

Kısa tanıtım    : Bu çalışmada, günümüzde önemi giderek artan çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olan çalışanların sağlığı ile ilgili farklı araştırmaların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar artsa da bilim insanları bu konuda birçok eksik noktanın olduğunu belirtmişlerdir. Bu kitapla iş sağlığı ve güvenliği alanında birçok disiplinde çalışan 37 bilim insanı bir araya gelerek farklı bakış açılarıyla 25 bölüme katkıda bulunmuştur. Her bölüm kendi disiplini içinde iş sağlığı ve güvenliğinin farklı yönlerini ele alarak literatüre bilimsel ve özgün bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kitabın en önemli amacı, çalışma koşullarını ve işyeri koşullarını güncel teknolojiye uygun olarak değerlendirerek çalışan sağlığını korumak için neler yapılabileceğini ortaya koymaktır.


Kitap Adı     : Management in Digital Era: Different Perspectives

Editör (ler)    : Şerafettin Erten ve Mehmed Zahid Çöğenli

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : mzahid.cogenli@usak.edu.tr

Kısa tanıtım    : Bu çalışma, yeni dijital çağla birlikte hızlanan dijital dönüşümün yönetim üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Dünyada hızla ilerleyen dijitalleşme süreci, yönetim faaliyetlerinde kalıcı bir izlenim ve büyük değişimler yaratmaktadır. Bu çalışma, kuruluşların yönetim faaliyetlerinde dijital dönüşümün birçok yönünü değerlendiren güncel araştırmaları içermektedir. 21 bilim insanının katkılarıyla 17 bölümden oluşan çalışma, birçok disiplinde dijital dönüşüm açısından çeşitli yönetim etkinliklerini ve stratejilerini içerik ve kapsam açısından bilimsel olarak tartışmaktadır.


Kitap Adı     : Human Circadian Clock: Experimental and Clinical Research

Editör (ler)    : Sumeyya Deniz Aybek, Gonca Gulbay, Mucahit Secme

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : sumeyyadenizcelik@gmail.com

Kısa tanıtım    : Sirkadiyen ritm, vücudumuzun fizyolojik işlevinde ve davranışında kritik bir rol oynayan fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin günlük döngüsüdür. Sirkadiyen saat, uyku, vücut ısısı, hücre döngüsü, hormon salgılanması, enerji metabolizması gibi işlevlerinden dolayı insan sağlığında önemli bir role sahiptir. İnsan sirkadiyen ritm düzensizliği, kardiyovasküler hastalıklardan tümör gelişimine kadar birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Bu kitapta sirkadiyen ritm ile ilgili güncel temel ve klinik araştırmalar incelenecek ve sirkadiyen ritm düzensizliği ile hastalık gelişimi arasındaki ilişki hakkında bilgiler sunulacaktır. Ayrıca sirkadiyen saat ile ilgili terapilerdeki son gelişmeler tartışılacaktır. Bu kitap araştırmacılara, doktorlara, öğrencilere ve genel okuyucuya sirkadiyen saat hak etkinliklerini ve stratejilerini içerik ve kapsam açısından bilimsel olarak tartışmaktadır.


Kitap Adı     : Metabolomics and Clinical Approach

Editör (ler)    : Sevgi Durna Daştan ve Taner Daştan

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : sevgidurna@gmail.com

Kısa tanıtım    : Metabolomik, hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenen, substratların ve metabolizma ürünlerinin incelenmesidir. Metabolomik alanında genellikle kütle aralığı 50 – 1500 dalton (Da) olan küçük moleküller incelenmektedir. Metabolom terimi ilk olarak 1998 yılında kullanılmış olup, bilim insanları için metabolomik alanı nispeten yeni ve güncel bir araştırma sahasıdır. Teknolojik altyapıların gelişmesiyle birlikte son yıllarda metabolomik alanında önemli bir ilerleme kaydedilmiş olup, metabolomik yaklaşımlarla biyobelirteç geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilgi artmıştır. Metabolomik; belirli bir zaman diliminde dokularda, hücrelerde ve fizyolojik sıvılarda lipidler, karbohidratlar, vitaminler, hormonlar ve diğer hücre bileşenlerinden ortaya çıkan küçük moleküllü metabolitlerin yüksek verimli teknolojiler kullanılarak saptanması, miktarının belirlenmesi ve tanımlanmasıdır. Metabolomik; belirli hücresel biyokimyasal prosesleri arkalarında bıraktıkları o proseslere özgü, kimyasal parmak izlerini, özellikle de, bu proseslerin ürünü olan bütün küçük moleküllerin profillerini inceleyen güncel bir bilim dalıdır. Bu kitap kapsamında, metabolomik konusunda pek çok alanda yapılmış çalışmaların klinik bir bakış açısıyla incelenmesi ve tıbbi literatürün desteklenmesi ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Kitap Adı     : Anesthesia in Organ Failures

Editör (ler)    : Ahmet Şen ve Başar Erdivanlı

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : ahmetsenau@gmail.com

Kısa tanıtım    : Organ yetmezlikleri, anestezi pratiğinde yaşlı ve erişkin hastaların klinik tablolarına sıkça eşlik etmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmiş takip yöntemleri ve tekniklere rağmen organ yetmezlikleri, hastanın klinik tablosunu etkilemekte ve takibini zorlaştırmaktadır. Organ yetmezlikli hastaların anestezi uygulamalarında perioperatif komplikasyonlar artmaktadır. Hastanın en kısa sürede, en az postoperatif ağrı ve en az yan etki ile taburcu olmasını sağlamak için organ yetmezliklerinde oluşan fizyolojik değişiklikler ve klinik etkilerini bilmek ve tedbirli olmak önemlidir. Anestezi pratiğindeki çok yaygın ve önemli olan organ yetmezlikleri hakkında literatür bilgileri derlendi. Bu kitapta spesifik bir konu seçilerek uygulayıcılara yararlı olması amaçlandı.


Kitap Adı     : Current Clinical Recommendations and Application for Use of Platelet Rich Plasma

Editör (ler)    : Nazan Yurtcu ve Emel Güler

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : nyurtcu58@gmail.com

Kısa tanıtım    : Son zamanlarda rejeneratif tıp alanında yaşanan hızlı gelişmeler, otolog ve kök hücre kavramlarının sıklıkla kullanılmaya başlanması, özellikle Plateletten zengin plazmanın (PRP) temelini oluşturan trombositlerin içeriklerinin doku iyileşmesi üzerindeki olumlu etkileri etkisini göstermeye başlamış ve günümüz tıbbının birçok alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. PRP ilk olarak hematologlar tarafından trombositopeni tedavisinde kullanılmak üzere bir transfüzyon ürünü olarak üretilmiş, daha sonra trombosit iltihabı, anjiyogenez, kök hücre migrasyonuna etki edebilen bol miktarda büyüme faktörü ve sitokinler içerdiğinin gösterilmesi ile tıbbın diğer alanlarında dikkatleri üzerine çekmiştir. Kitabın amacı, PRP'nin tarihçesi, hazırlanışı ve son gelişmeleri, kullanım alanlarını tüm yönleriyle ele almaktır.


Kitap Adı     : Early Onset Scoliosis

Editör (ler)    : Ahmed Majid Heydar

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : dr.a.heydar@hotmail.com

Kısa tanıtım    : Erken Başlangıçlı Skolyoz (EOS), etyolojisi ne olursa olsun, on yaşından küçük hastalarda vertebral kolonun lateral eğrilik deformitesidir. EOS, idiyopatik adölesan skolyozu ile karşılaştırıldığında, düşük insidans oranına sahip, nadir görülen bir durumdur. Vakaların azlığı, araştırmacının dikkatini EOS'tan uzaklaştırmış ve uygun tedavi protokolünün yenilenmesini engellemiştir. Bu nedenle, bu bozuklukla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu kitap, EOS'a ışık tutmayı, türlerinin patofizyolojisini incelemeyi, mevcut tedavi seçeneklerinin avantajlarını ve dezavantajlarını tartışmayı ve yeni çalışmaları klinik bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece bu zorlu hasta grubuna daha iyi bakım sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulabilir.


Kitap Adı     : Central Nervous System Infections

Editör (ler)    : Mustafa Usanmaz

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : m_usanmaz@yahoo.com

Kısa tanıtım    : Virüsler, bakteriler, mantarlar, protozoalar, helmintler ve çeşitli ajanlar merkezi sinir sistemini enfekte edebilir. Ayrıca kafa içi tümörler, kollajen vasküler bozukluklar, ilaçlar, kafa içi kistler, MSS enfeksiyonlarını taklit eden sendromlardan sorumlu olabilir. CNS enfeksiyonları klinik olarak üç şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar, enfeksiyöz ajanın tipine ve enfeksiyonun meydana geldiği bölgeye bağlı olarak akut, subakut veya kronik olabilir. Santral sinir sistemi enfeksiyonları önemli morbidite ve ölüm nedenleridir. Bu enfeksiyonlar kafatası ve omurilikte meydana gelebilir ve acil tedavi gerektiren hayatı tehdit eden ve çok ciddi enfeksiyonlardır. CNS enfeksiyonu olan hastalarda en sık görülen klinik bulgular baş ağrısı, ateş, mental durum bozukluğu veya nörolojik defisitlerdir. Semptomlar, etiyolojik ajanın virülansına ve CNS enfeksiyonunun tutulum yerine bağlı olarak değişebilir. bu bulgular nonspesifiktir ve tüm hastalarda tüm bulgular görülmeyebilir. 'CNS Infections' güncel bir referans çalışmasıdır. Kapsamlıdır ve içerdiği bilgi kolayca anlaşılabilir ve erişilebilirdir. Bu kitabın konuyla ilgili klinisyenler için yararlı olması amaçlanmıştır.


Kitap Adı     : Stroke

Editör (ler)    : Çetin Kürşad Akpınar, Erdem Gürkaş

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : dr_ckakpinar@hotmail.com

Kısa tanıtım    : Dünya Sağlık Örgütü'ne göre inme, vasküler nedenlere bağlı serebral fonksiyon fokal kaybının belirti ve semptomlarının hızla ortaya çıkmasıyla karakterize klinik bir sendromdur. İnme, dünyada en yaygın üçüncü ölüm nedeni ve sakatlığa neden olan hastalıklar arasında birinci sırada yer almaktadır. İnmeler iskemik inme (%85) ve hemorajik inme (%15) olarak iki gruba ayrılır. Beyin dokusu iskemiye karşı çok hassastır. Beyni besleyen damarlarda kan akışı kesildiğinde o damarın beslediği bölgelerde dakikalar içinde kalıcı hasar oluşur. Özellikle büyük damar tıkanıklıklarında dakika kan akışının kritik seviyenin altına düştüğü bölgelerde iskemik çekirdek adı verilen geri dönüşümsüz bir alan oluşur. İskemik çekirdeği çevreleyen bölgelerden çevreye doğru artan ve kollateral vasküler sistemlerle beslenen farklı kan akış kuşakları vardır. İskemik stres altındaki bu bölgelerde enfarktlar henüz oluşmamıştır. Bu bölgeye penumbra denir. Akut dönemde başvuran uygun hastalarda damar açılarak bu alan kurtarılabilir. Bu damar tıkanıklıkları için geçerli ama beyin kanamaları için geçerli değil. Nadiren subaraknoid kanamalarda anevrizma saptanırsa yeniden kanamayı önlemek için anjiyografik girişim gerekebilir. Mortalite ve morbidite açısından önemli olan inmenin erken ve uygun tedavisi hayati önem taşımaktadır. Kitabımızda inme tedavisinin yanı sıra risk faktörlerinin tespiti ve önlenmesine de yer verilecektir. Bu bağlamda kitabımızın tıp doktorları ve tıp öğrencilerine kaynak olması amaçlanmıştır.


Kitap Adı     : Handbook of Allergic Diseases

Editör (ler)    : Gökhan Şahin, Şengül Aksakal

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : sgokhan55@hotmail.com

Kısa tanıtım    : Alerjik hastalıklar, bağışıklık sisteminin yanıt vermesi gerekmeyen bir durumda bile yanıt vermesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda, vücut yanlışlıkla zararsız bir maddeyi bir tehdit olarak algılar ve bağışıklık sistemi bu maddeye karşı savaşır. Alerjik hastalıkların çeşitli türleri vardır. Alerjik rinit, astım, besin alerjileri, ilaç alerjileri, anafilaksi, dermatit, ürtiker, böcek alerjileri gibi geniş bir hastalıklar grubunu oluşturur. Alerjik hastalıkların nedenleri arasında genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve yaşam tarzı faktörleri yer alır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde, küresel ısınma, hava kirliğinin artması, doğal beslenmenin azalması gibi durumlar alerjik hastalıkların gelişim riskini yıllar içerisinde artırmaktadır. bu kitapta alerjik hastalıklar tek tek ele alınarak oluşum nedenleri, patogenez farklılıkları ile birlikte güncel tedavilere yer verilerek, yol gösterici bir proje olması amaçlanmıştır.


Kitap Adı     : Patient of Neuro Intensive Care Unit(ICU) & Other Organs

Editör (ler)    : Ahmet Şen

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : ahmetsenau@gmail.com

Kısa tanıtım    : Nörolojik kritik hastaların yoğun bakımlarda yakın takip ve tedavilerinde primer hekim nörolog veya nöroşirurji uzmanı olsa da yaygın olarak bu hastalar üçüncü düzey yoğun bakımlarda Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları veya yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapan farklı branşlardaki doktorlar tarafından takip edilmektedirler. Bu yoğun bakımlarda veya tedavi sürecinde genel yoğun bakım uygulamalarının bir kısmı ortak olsa da nörolojik hastalarda entübasyon, sedasyon, ağrı, monitörizasyon ve rehabilitasyon gibi çok sayıda alt başlıkların spesifik farklılıkları vardır. Hastalar, travma veya acil tablonun geliştiği yerden transferi, acil servis müdahalesi ve diğer kliniklerin hastayı tek tek değerlendirmesi ve öneride bulunması gibi birbirinden farklı disiplinler ve tedavilere maruz kalmaktadır. Özellikle yoğun bakım sürecinde takip ve tedavide sağlanacak uyum hastanın ileri tedavi aşamasında başarı şansını artıracaktır. Nöro-yoğun bakım hastalarında hastanın mortalite ve morbiditesini etkileyen nörolojik patoloji ve semptomlara odaklı bir yaklaşım ile süreç takip edilmektedir. Bu kitabımızda farklı olarak nöro-yoğun bakımdaki hastada takip ve tedavi sürecinde etkilenen veya mevcut tedaviyi etkileyen diğer majör organların da sürece etkileri ele alınacaktır. Ayrıca kitabımız içinde beyin ölümü, donör bakımı ve nörorehabilitasyon gibi konular da ele alınmıştır. Yeni uygulamaya giren monitörizasyon yöntemleri, perioperatif yoğun bakım hastasının takip ve tedavisindeki özellikler, nörolojik kronik hastalıkların yoğun bakım süreçleri gibi nörolojik hastalıkların yoğun bakımda takip ve tedavisinde yapılan uygulamaların tüm klinik disiplinlerde ortak bir anlayış oluşturmaya yardımcı olacağı amacıyla bu kitabımızı hazırlamayı uygun bulduk.


Kitap Adı     : Organizational Behavior in the Digital World

Editör (ler)    : Mehmed Zahid Cögenli

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : mzahid.cogenli@usak.edu.tr

Kısa tanıtım    : Dijitalleşmenin etkisi, çalışma hayatı da dahil olmak üzere insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etki yaşadığımız dünyayı yeni isimlerle tanımlamamıza ve yeni bir çağın (Digital World - Digital Era) başlangıcı olarak görmemize neden olmaktadır. Endüstri 4.0, tıpkı birinci sanayi devriminde olduğu gibi tüm üretim faaliyetlerini ve çalışma hayatını tamamen dönüştürmüş ve yenilemiştir. Dijital dönüşüm, tüm kuruluşların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bir zorunluluk haline gelmiştir. Böylece değişen ve gelişen dünyanın yaşadığı bu büyük teknolojik dönüşüm, bilimsel araştırmalarda büyük bir yön ve evrim değişikliğine yol açmıştır. Dijitalleşmenin de etkisiyle örgütsel davranış araştırmalarına yeni bir bakış açısıyla yönelmek günümüz literatürüne büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bu kitap, dijital dünyanın çalışma koşullarına insan odaklı bir yaklaşımla birçok araştırmacının güncel bilimsel araştırmalarını bir araya getirmek için tasarlanmıştır. 25 bölümle 35 bilim insanının katkıda bulunduğu kitap, birçok araştırma başlığıyla dikkat çekici bir bilimsel yayındır. Değişen, gelişen ve dönüşen dünyayı "dijitalleşme" olgusu ile "örgütsel davranış" bağlamında ele almak bilimsel katkısı açısından son derece önemlidir.


Kitap Adı     : Textile Insights and Future Aspects

Editör (ler)    : Gizem Celep, Fulya Yılmaz

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : gizem.celep@usak.edu.tr

Kısa tanıtım    : Bu çalışma, teknolojik ve yenilikçi gelişmeler ışığında tekstil mühendisliği alanındaki özgün ve yaratıcı araştırmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kitapta, tekstil mühendisliği ve alt disiplinlerinde (tekstil teknolojisi, tekstil malzemeleri, tekstil renklendirme ve terbiye, teknik tekstiller, nanolifler ve konfeksiyon) çalışan 33 bilim insanı, farklı bakış açılarına sahip 23 özgün bölümle yer alıyor ve katkıda bulunuyor. Her bölüm kendi alt disiplinlerinin tekstil mühendisliği alanındaki yenilikçi yönlerini ele alarak literatüre bilimsel ve özgün katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kitabın en önemli amacı, tekstil mühendisliği alanındaki güncel bilgileri sunmak ve bu alandaki diğer çalışmalara ışık tutmaktır.


Kitap Adı     : Carbon Monoxide Poisoning: Prevention, Treatment and Outcomes

Editör (ler)    : Seda Özkan ve Afşin İpekci

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : seda.ozkan@iuc.edu.tr

Kısa tanıtım    : Karbon monoksit, hidrokarbonların eksik yanması sonucu oluşan renksiz, kokusuz, tatsız, tahriş edici olmayan ve çevreye toksik bir gazdır ve insanlar için görünmez bir tehlikedir. Renksiz, tatsız, kokusuz ve tahriş edici olmadığı için fark edilemediği için “sessiz ölüm” olarak nitelendirilir. CO zehirlenmesi önlem alınarak önlenebilen bir zehirlenmedir. CO zehirlenmesi durumlarında olay yerinde erken müdahaleler ve erken dönemde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan tedaviler CO gazının olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Bu kitabı yazmaktaki amacımız, karbon monoksit zehirlenmelerine daha geniş bir perspektiften bakarak tanı, takip ve tedavideki yenilikleri yazarak hekimlere yol gösterici bir rehber olmaktır.


Kitap Adı     : Management in Digital Era: Different Perspectives

Editör (ler)    : Şerafettin Erten ve Mehmed Zahid Çöğenli

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : mzahid.cogenli@usak.edu.tr

Kısa tanıtım    : Bu çalışma, yeni dijital çağla birlikte hızlanan dijital dönüşümün yönetim üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Dünyada hızla ilerleyen dijitalleşme süreci, yönetim faaliyetlerinde kalıcı bir izlenim ve büyük değişimler yaratmaktadır. Bu çalışma, kuruluşların yönetim faaliyetlerinde dijital dönüşümün birçok yönünü değerlendiren güncel araştırmaları içermektedir. 21 bilim insanının katkılarıyla 17 bölümden oluşan çalışma, birçok disiplinde dijital dönüşüm açısından çeşitli yönetim etkinliklerini ve stratejilerini içerik ve kapsam açısından bilimsel olarak tartışmaktadır.


Shape Shape

00+

Uluslararası
Kitap

00+

€ Proje
Desteği

00+

Uluslararası Kitap Bölümü

00

Dünya
Kongresi

Shape Shape


Kurumsal İş Birliklerimiz